Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Bevægelsespolitik

Vision
(Hvad vil I gerne se, der er sket efter f.eks. 3 år?)

Vi vil gerne at:
Bøvling børnehus er kendt for at være en institution med fokus på daglig bevægelse.

Bevægelse er en naturlig del af vores samvær med børnene, i de Arenaer vi har både ude og inde.

Børnene udstråler glæde/begejstring ved bevægelse både skabt af dem selv og af voksne.

Bevægelse og Natur bliver koblet sammen, som et udgangspunkt for aktiviteter.

Værdigrundlag
(Hvilke værdier ønsker I at bygge på)
Nævn gerne 3 konkrete værdier

Det er værdifuldt for os at:
Gøre børnene Robuste ved at styrke deres udvikling igennem passende udfordringer.

Give børnene glæde og begejstring ved bevægelse, 

Børnene oplever bevægelse i naturen, og alle de sanse oplevelser der følger med i denne Arena.

Børnene oplever det at være en del af et fællesskab og derigennem have mulighed for at spejle sig i andre under trygge rammer.

Børnene får gode vaner omkring sund kost der giver overskud til bevægelse.

Bevægelsespolitikkens formål
(Hvorfor sætter I idræt, leg og bevægelse i gang?)

Vi bruger Idræt, leg og bevægelse:
Til at styrke børnenes udvikling og gøre dem stærke både fysisk og psykisk.

Til at give børnene glæde ved at bruge kroppen, nu og senere i livet. 

I naturen, det giver børnene bevægelsesoplevelser de kan tage med vider i livet, da naturen er tilgængelig for alle.

Så Børnene får oplevelsen af, at være med i et fællesskab.

Sammen med gode kost vaner. Det giver samlet god energi til at møde livet.

Succeskriterier
(Målbare og konkrete)

At børnene viser glæde og begejstring ved bevægelse.

At børnene selv tager initiativ til bevægelse.

At børnene bruger naturen som udviklingsrum – får skærpet alle sanser.

At vi får en synlig dokumentation på at bevægelse er en naturligdel af hverdagen(ipad-Intra-Facebook)

At det kan mærkes at personalet har en bevidsthed omkring bevægelse i hverdagen.

Indsatser
(Hvordan vil I opnå det  ?)
Gerne konkrete handlinger

Daglige samlinger med bevægelse-lege som indhold. 

Hos Spirene har børnene nemt tilgængelige motorik redskaber – dagligt.

Hos Spirene laves der daglige grundmotoriske øvelser.

Solsikkerne på ture i små grupper. BH går ture korte & lange + fast tur dag. Bruger lokalområdet, legepladser og naturen.

BH bruger idrætshal og gym. sal på fri- og efterskolen.

Dokumentation/evaluering
(Hvordan måler vi den indsats, vi beskriver?)
Gerne i relation til succeskriterierne

Billeder lagt på Intra og facebook. Ipad med dagens aktiviteter der står tilgængelig for forældrene.

Skrive på vores infotavler ved stuerne om dagens aktiviteter.

Bevægelses politik på vores Hjemmeside.

Bevægelsesforløb planer – HHH planer – Smittemodel.

Forankring og opfølgning
f.eks. fast punkt på personalemøder

Punkt på stuemøderne – ved planlægning af hverdagen.

Punkt på p-møde – vidensdeling.

Hver 2. måned p-møde hvor vi arbejder konkret med HHH-planer og Smittemodel, som arbejdsredskab. Ro til at planlægge og evaluere forløb.

Samarbejdspartnere

Forældrene. Eks: ”Legende fredag”

Fri- og efterskolen – låner hal/sal – efterskoleelever planlægger idræt/leg til os.

BUF – vi følger børnene til gym. – det giver flere mulighed for at deltage.

Mødre grupper – vi tilbyder et musik og motorik forløb over 2 gange. (Tidlig motorisk indsats)

Lokalområdet – vil lave musik og bevægelseslege for og med dem på plejehjemmet. Bruge bl.a. ”Generationernes plads” der er en multibane.


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​