Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Tilsyn Bøvling Børnehus

5. marts 2019

Til stede: Helle Kronbæk Madsen, Irene( pædagog), Erling (forældrebestyrelsesformand),  Michael Laursen og Cecilie Falkesgaard Mehl

Fokus for tilsynet 2018 er relationer (voksen- barn samspillet) og børns muligheder for deltagelse og indflydelse. 

På mødet gennemfik fagchefen opsamlingen på de to observationer der i forbindelse med tilsynet er foretaget i dagtilbuddet. Dette blev udgangspunkt for dialog.

Tilsynet gav et overordnet billede af et dagtilbud, der formår at skabe gode rammer for at værne om voksen-barn samværet hele dagen igennem.

Det er gennemgående for tilsynet, at dagtilbuddets pædagogiske personale hele tiden har blik for børneperspektivet. I dagtilbuddet har arbejdet med at inddrage børneperspektivet i den pædagogiske praksis, haft en stor opmærksomhed over en længere periode, og det har for nyligt været udgangspunkt for en pædagogisk dag. I praksis er personalet opmærksomme på at give børnene en stemme i fællesskabet, og oplevelsen af at de bliver lyttet til og taget alvorligt. Arbejdet med børneperspektivet ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og med særligt fokus på dagligdagens pædagogiske rutiner har, ifølge leder medvirket til at det pædagogiske personale er blevet mere bevidste om deres egen pædagogiske praksis.

Tilsynet viste at det pædagogiske personale, har fokus på at give børnene positiv opmærksomhed, og rose og anderkende positiv/ønsket adfærd. Leder fortæller at denne pædagogiske tilgang har en stor opmærksomhed, både fra hende og resten af det pædagogiske personale. Personalet er også opmærksomme på at give hinanden positiv opmærksomhed og ros. Adfærden har en afsmittende effekt på både børn og voksne.

Under tilsynet blev det særligt bemærket, hvordan det pædagogiske personale i vuggestuen i overgangen mellem frokost og putning bevidst fordeler sig med børnene. Denne struktur og organisering af de voksne så ud til at bidrage til at børnene fik en rolig og hyggelig stund inden deres middagslur. Pædagog og leder fortæller at dagtilbuddet generelt er præget af struktur. Det pædagogiske personale ved hvor de skal være hvornår, og med ofte også med hvilke børn. Strukturerne kan ændre sig løbende alt efter hvordan børnegruppens sammensætning ser ud (børneperspektivet).

Tilsynet viste at det pædagogiske personale tilbyder børnene forskellige aktiviteter, og at børnene i de fleste tilfælde selv må bestemme, om de har lyst til at deltage. Pædagog og leder fortæller at, nogle aktiviteter er ”skal-aktiviteter”, mens børnene i andre aktiviteter må komme og gå til og fra som de har lyst. Det pædagogiske personale vurderer i den enkelte situation, om et barn fx ville have godt af at blive udfordret i at fastholde en aktivitet.

I eftermiddagstimerne er det pædagogiske personale organiseret så de er fordelt sammen med børnene, og arbejdsplanen er lavet ud fra at så meget personale som muligt er til stede når børnene også er det. Eftermiddagen er præget af en klar struktur, så der så vidt muligt er ro omkring børnene og ikke for mange forstyrrelser. Strukturen og organiseringen af de voksne ændrer sig alt efter den aktuelle børnegruppe. I tilfælde af et behov for ændring, inddrages personalet.  


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​